WZZ SIERPIEŃ 80

General Motors Manufacturing Poland Gliwice

Get Adobe Flash player

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Gliwice, dn. 31-08-2012 r.

Kierownik Sekcja Relacji Pracowniczych

 

Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80”działająca w GMMP Sp. z o.o., w związku z ostatnimi częstymi praktykami w postaci dokonywania zmian harmonogramu pracy, podejmowania nagłych i niespodziewanych decyzji, mając na uwadze przedstawione poniżej argumenty, zgłasza swój sprzeciw wobec takowych praktyk, a także wnosi o respektowanie wewnętrznych i powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Wydawane z dużą częstotliwością informacje dla grup dotyczące zmiany kalendarza pracy (ostatnio: z dnia 19.07.2012 r. dotyczącym okresu lipiec – październik, z dnia 22.08.2012 r. dotyczącym okresu wrzesień – październik), poprzez wprowadzenie dni nieprodukcyjnych oraz związanych z nimi odrabianiem tychże dni, stoją w sprzeczności z przepisami Rozdziału 7 Regulaminu Pracy obowiązującego w GMMP Sp. z o.o. i stanowiącego o czasie pracy, a także art. 129 Kodeku Pracy.

Ust. 1 w punkcie 8 Regulaminu przewiduje obowiązek konsultacji z Przedstawicielami Pracowników, jeśli zmiany dotyczą więcej niż 25 pracowników. Wprowadzane zmiany zawsze odnoszą się do całych oddziałów, bądź wydziałów, więc ten warunek jest spełniony. Należy podkreślić, że przekazywane informacje w sposób jednoznaczny nie są poprzedzone jakimikolwiek konsultacjami z pracownikami, ich przedstawicielami, czy organizacjami związkowymi.  Wszelkie wprowadzone zmiany mają charakter obowiązujący i są wprowadzane jednostronnie, bez jakiegokolwiek zasięgnięcia opinii podmiotów do tego uprawnionych.

Ust. 7 Regulaminu w Rozdziale 7 stanowi także o konieczności stosownego zawiadomienia z „racjonalnym wyprzedzeniem”. Nie mniej jednak sytuacja, w której zawiadomienia są dokonywane z dużą częstotliwością, a także poprzez zmiany uprzednio wydanych już harmonogramów, nie zasługuje na aprobatę.

Należy podkreślić, że taki rozsądny i ustawowo przewidziany – na zasadzie analogii termin – wynosi 14 dni. Albowiem termin wejścia w życie regulaminu pracy – zgodnie z art. 104 [3] §1 KP – wynosi właśnie dwa tygodnie. Tak więc, zmiana rozkładu czasu pracy pracowników, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia powiadomienia ich o tym. Co prawda, ustalanie i zmiana rozkładu czasu pracy należy do uprawnień pracodawcy, nie oznacza to jednak aprobaty dla nagłych, niezapowiedzianych lub nieliczących się z interesami pracowników zmian rozkładu czasu pracy.

W konkretnych okolicznościach praktyka taka może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 8 KP), jako obliczona na obejście przepisów o pracy nadliczbowej. Do tego prowadzi sytuacja, w której pracownicy są informowani o konieczności przyjścia do pracy bez wskazania, jaki dzień nieprodukcyjny odrabiają. Prowadzi to do niepewności  i nadużyć kadry kierowniczej, która może ten fakt dowolnie wykorzystywać m.in. poprzez nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych, z powodu trudności z określeniem, jaki dzień należy zakwalifikować jako urlopowy.

Takie sytuacje są nagminne i stanowią element codziennej pracy w General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Prowadzą do wystąpienia spornych relacji między pracownikami a przełożonymi, którzy zmuszeni są do wyjaśniania zawiłości organizacyjno-prawnych związanych ze zmianami harmonogramu pracy.

Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” wnosi o zmianę tejże praktyki, a także proponuje wyznaczenie terminu spotkania dla obu Stron w czasie, którego poruszono by wskazaną kwestię. Jednocześnie zaznacza, że – w razie braku zadowalających rezultatów  w odniesieniu do powyższego wystąpienia - Komisja Zakładowa w powyższej sprawie skieruje stosowne zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy.

Za Komisję Zakładową

Zbigniew Pietras